Cơ cấu tổ chức của công ty

Công ty Cổ phần Telco Việt Nam được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa X kỳ họp thứ V thông qua ngày 12/6/1999.

Hiện tại, cơ cấu tổ chức của Công ty được tổ chức như sau:

 

Chức năng và quyền hạn từng bộ phận:

Hội đồng quản trị: Do đại hội cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi việc có liên quan đến quyền lợi mục đích của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.

Giám đốc điều hành: là người điều hành cao nhất trong Công ty, là đại diện pháp nhân của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của Công ty.

Phòng kỹ thuật, điều hành mạng: Có nhiệm vụ xây dựng kỹ thuật cho từng dịch vụ, cung cấp các nội dung cho dịch vụ.

Phòng kinh doanh và Marketing: Triển khai mảng kinh doanh, giới thiệu và quảng bá sản phẩm công ty, đưa ra các chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng,hàng quý, đồng thời có trách nhiệm chăm sóc khách hàng cho từng dịch vụ. Chịu trách nhiệm về doanh thu, lợi nhuận của công ty.

Phòng hành chính nhân sự: Có nhiệm vụ tham mưu cho Giám Đốc về tổ chức bộ máy quản lý, quản lý về lao động về tiền lương, công tác hành chính văn phòng, quản lý trang thiết bị.

Phòng kế toán: Cung cấp thông tin cho giám đốc trong việc quản lý tài chính, TSCĐ, vật tư, tiền vốn, doanh thu chi phí, kết quả SXKD.

– Telco – 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *